sportvillage.ir-20
زمین چمن طبیعی فوتبال

دهکده ورزشی چهار باغ ، دارای 3 زمین چمن طبیعی فوتبال می باشد که همگی دارای استاندارد و کیفیت های لازم را جهت برپا کردن اردو و برگزاری مسابقات را دارا می باشد.